Huisregels en algemene voorwaarden

Hieronder wil ik graag wat punten onder uw aandacht brengen waardoor er wederzijds geen misverstanden hoeven te ontstaan.

Wilt u een afspraak inplannen?

U kunt bij mij uw afspraak online inplannen, telefonisch of middels het contactformulier. Zodra u dit heeft gedaan reserveer ik tijd voor uw behandeling. Wilt u wel op tijd komen zodat ik de voor u gereserveerde tijd ook in zijn geheel aan u kan besteden? Komt u, door omstandigheden meer dan 10 minuten na het afgesproken tijdstip? Dan bepalen we in overleg hoe we de behandeling kunnen aanpassen.
Ik verzoek u echter om niet meer dan 5 minuten te vroeg binnen te komen. Alleen dan voorkomen we dat ik de behandeling van de klant vóór u moet onderbreken. Er is geen wachtruimte. Bent u te vroeg wilt u dan s.v.p. in de auto wachten.

Bent u verhinderd of wilt u uw afspraak annuleren?

Wanneer u door ziekte of onverwachte oorzaken uw afspraak last-minute moet afzeggen, begrijp ik dat. Doet u dit het liefste uiterlijk 48 uren voor het afgesproken tijdstip, maar minimaal 24 uur tevoren. Dit geeft mij de gelegenheid de agenda aan te passen en de ruimte die ontstaat weer op te vullen.

Is uw afspraak niet of niet op tijd geannuleerd?

Kunt u mij niet tijdig melden dat u verhinderd bent dan zal ik de eerste keer dat dit gebeurt alle kosten voor mijn rekening nemen. Bij elke volgende keer bereken ik 50% van de oorspronkelijke kosten van de behandeling aan u door. Dit ongeacht de reden van annulering. Deze regeling geldt per kalenderjaar.

Overige algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere behandeling, aanbieding en transactie tussen Helen Vlietman en de cliënt. Mocht van deze voorwaarden afgeweken zijn, dan is dit schriftelijk vastgelegd en door beide partijen ondertekend.

Verantwoording en eigen risico

 • Alle opdrachten van cliënt aan Helen Vlietman worden uitgevoerd onder eigen verantwoording en voor eigen risico van de cliënt.
 • Door opdracht te geven aan Helen Vlietman, verklaart cliënt bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder zowel de medische, psychische, alsmede de maatschappelijke gevolgen.
 • Door opdracht te geven aan Helen Vlietman tot het aanbrengen van Permanente Make-up, verklaart cliënt tevens dat zij/hij in goede gezondheid verkeert en niet lijdt aan een bepaalde ziekte die genoemd worden op het intake formulier, Informed Consent genaamd, zie verder hieronder.
 • Tevens verklaart cliënt dat haar/zijn behandeling op geen enkele wijze de gezondheid van de behandelaar of derden in gevaar kan brengen.
 • Cliënt verklaart dat zij/hij de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en dat de keuze om de behandeling te laten uitvoeren weloverwogen en bewust is.
 • Cliënt verplicht zich voordat met de behandeling gestart wordt een Informed Consent (toestemmingsformulier) naar waarheid in te vullen en te ondertekenen.

Aansprakelijkheid

 • Cliënt geeft een opdracht aan Helen Vlietman, hierbij verklaart Helen Vlietman dat zij zich naar beste kunnen zal inspannen om het beoogde resultaat te bereiken.
 • Ondanks dat Helen Vlietman haar uiterste best doet het beoogde resultaat te realiseren, is het mogelijk dat het beoogde resultaat niet bereikt wordt, in geen geval zal dit leiden tot restitutie van het bedrag van de behandeling.
 • Mocht een cliënt een nabehandeling van Permanente Make-up wensen terwijl Helen Vlietman dit (medisch) niet verantwoord vindt, mag Helen Vlietman deze nabehandeling weigeren.
 • Helen Vlietman is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het beoogde resultaat, ook is Helen Vlietman niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar grove opzet of schuld is te wijten.
 • Helen Vlietman is niet aansprakelijk voor verminkingen of ontstekingen als gevolg van het niet naleven van de nazorginstructie voor Permanente Make-up, cliënt draagt zelf de verantwoording deze nazorg correct na te leven. U ontvangt deze instructies altijd schriftelijk vóór het aanvangen van de behandeling.
 • Voor het geval Helen Vlietman aansprakelijk wordt bevonden voor enige door opdrachtgever geleden schade, wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag wat door Helen Vlietman desbetreffende levering en/of producten oorspronkelijk in rekening is gebracht minus de materiaalkosten.
 • In het geval van een vertrouwensbreuk is cliënt volledig aansprakelijk voor de eventueel door haar/hem geleden schade.

Betaling

 • Helen Vlietman vermeldt de prijzen van alle behandelingen op haar website. Voor aangepaste prijzen wordt u tevoren geïnformeerd. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen zijn geldig zolang de aangegeven looptijd is, of de voorraad strekt.
 • De cliënt dient de behandeling contant of per pin transactie te voldoen op de dag van de behandeling.

Garantie

 • Helen Vlietman gebruikt voor het pigmenteren uitsluitend pigmenten die gecontroleerd zijn door het Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport en de Keuringsdienst van Waren zoals bepaald in het Warenwetbesluit kleurstoffen.
 • Helen Vlietman is GGD gecertificeerd, waardoor u als cliënt gegarandeerd bent dat uw behandeling volgens de hygiëne richtlijnen van de LCHV uitgevoerd wordt.

Beschadiging en diefstal

 • Helen Vlietman heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
 • Helen Vlietman meldt diefstal ten alle tijde bij de politie.

Klachten

 • Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen zeven werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Helen Vlietman. Helen Vlietman zal de cliënt binnen veertien werkdagen adequaat antwoord geven.

Recht

 • Op elke overeenkomst tussen Helen Vlietman en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
 • Helen Vlietman mag foto’s/filmpjes (onherkenbaar) op haar website en/of Facebookpagina plaatsen, ten behoeve van reclame/promotie, zonder voorafgaande toestemming van de klant. Indien u dit nadrukkelijk niet wenst kunt u mij dit schriftelijk laten weten middels een aantekening op het Informed Consent.

Mei 2019

Huisregels